جلسه مشترک مسئولین کانون و بانک صنعت و معدن جهت گسترش استفاده از خدمات مشاورین عضو کانون

تاریخ انتشار : 1394/10/21

مشروح خبر


هما سادات‌ گوشه رییس شورای عالی با تقدیر از پیشرو بودن بانک صنعت و معدن در استفاده از خدمات مشاوران عضو کانون خواستار حفظ این روند شد و تأکید کرد: تعامل سازنده دو نهاد موجب فرهنگ سازی در استفاده از خدمات مشاورین تخصصی در بررسی طرح ها و نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی شده است. کانون به عنوان یک تشکل توان یافته برای همکاری های بیشتر اعلام آمادگی می کند.
حسین عسگری معاون نظارت بر طرح های بانک صنعت و معدن با بیان اینکه پس از قبول مسئولیت معاونت نظارت بانک، جلسات منظم مدیریت دانش در سطح معاونت را پیگیری کرده است، گفت: در نتیجه تشکیل منظم جلسات مذکور کلیه فرآیندهای نظارت بر طرح ها، بازنگری و مستندسازی شده است. در این میان فرآیند استفاده از مشاورین ناظر از اهمیت خاصی برخوردار است و بر همین مبنا مقرر شده است واحد نظارت بانک، دور جدیدی از تعاملات را با مشاورین ناظر آغاز کند و با شناسایی موانع و چالشهای احتمالی بیشترین استفاده از توان مشاوران در جهت ارتقا کیفی و کمی عملیات نظارت بر طرح های بانک انجام گیرد.
وی تشکیل بخش بانکداری صنایع کوچک و متوسط در بانک و لزوم ارائه خدمات مشاوره ای به سرمایه گذاران این بخش( حتی بیشتر از طرح های بزرگ) را دلیل دیگر نیاز به تعامل بیشتر بانک با مشاوران دانست.
علیرضا کریم زاده دبیرکل و حیدر عبدلی مدیر رتبه بندی کانون و رضا عمادی مدیر امور نظارت بر طرح ها و امید کاملی رییس اداره نظارت بر طرح های بانک صنعت و معدن نیز در این جلسه حضور داشتند.