توسعه همکاری های کانون و بانک صنعت و معدن در حوزه نظارت بر اجرای طرح ها

تاریخ انتشار : 1394/10/30

مشروح خبر

مسئولان کانون در ادامه نشست های کارشناسی بار دیگر فرآیند های نظارت بر طرح ها با مدیران و کارشناسان بانک صنعت و معدن بررسی و مقرر شد تا دستیابی به مدلی روزآمد در این حوزه، نشست های کارشناسی منظمی برگزار شود.