سوئيفت نقشي در نگهداري حساب ها و تسويه ارزي ندارد

تاریخ انتشار : 1397/08/26