راه اندازي اينستاگرام کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي

تاریخ انتشار : 1397/09/03

به اطلاع اعضاي محترم کانون مي رساند اينستاگرام کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي به آدرس

abcic.ir   راه اندازي شد. در اين راستا بناست علاوه بر خبرهاي مهم کانون، رويدادهاي قابل انعکاس و مهم شرکت هاي عضو را که نشان دهنده توانمندي هاي تخصصي آنهاست و در مجموع به ارتقاي برند کانون کمک کرده و از اين طريق دروازه هاي بازار تازه سرمايه گذاري را به روي اعضا مي گشايد، منعکس کند. بنابراين از تمام اعضا دعوت مي کنيم خبرهاي مهم شرکت متبوعه خود را به صورت خلاصه در اختيار روابط عمومي قرار دهند.