مجمع عمومی عملکرد سال 94 کانون و برنامه سال 1395 را تصویب کرد

تاریخ انتشار : 1395/01/28

مشروح خبر

این مجمع عمومی پيرو دعوت از اعضای کانون از طریق درج دعوت رسمی در روزنامه دنیای اقتصاد، انتشار اطلاعیه در تارنمای کانون،دعوت کتبی و اطلاع رسانی از طریق سایر رسانه ها، با حضور اکثریت اعضای دارای حق رأی در آمفی تئاتر هتل سیمرغ تهران برگزار شد .
پس از انتخاب آقایان محمد رضا کمانی به عنوان رییس مجمع و بهروز شفیعی و مهدی اشراقی به عنوان نظار و آرین شاهرودی به عنوان منشی، مجمع وارد دستور شد و در آغاز خانم هما – سادات گوشه رییس دوره سوم شورای عالی کانون گزارشی از عملکرد کانون در سال 94 و دستاوردهای این دوره از فعالیت شورای عالی را به اطلاع حاضران رسانید و سپس بازرس قانونی و خزانه دار شورا گزارش مالی سال منتهی به 30 آذر 1394 ارائه دادند و پس از آن کلیات برنامه سال مالی جدید و بودجه پیشنهادی مربوط توسط آقای محمد رضا کمانی تشریح شد. .
اعضای حاضر در نشست پس از استماع گزارش های یاد شده ، ترازنامه و صورت های مالی دوره منتهی به 1394/9/30 را با اکثريت آرا تصويب کردند.
همزمان برنامه های سال 95 و بودجه پيشنهادی برای اجرای برنامه ها با اکثريت آرا تصويب شد .
مجمع عمومی عادی همچنین مؤسسه حسابرسی فریوران هدف را با کسب 57 رأی به عنوان بازرس قانونی کانون و مؤسسه امین حسابرس را با کسب 9 رأی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب کرد.
این نشست در ساعت 20 به کار خود پایان داد.