انتخابات هیأت رییسه

تاریخ انتشار : 1395/03/04

مشروح خبر

در جلسه سه شنبه 4 خرداد با رأی اعضاء، آقایان سیامک صمیمی دهکردی (تدبیر صنعت ایرانیان) به عنوان رییس، عبدالاحد فرج زاده (پژوهشگران فن گستر) نایب رییس اول، رضا اکبرنیا (پیشران صنعت تهران مهر) نایب رییس دوم و بهرام مهدی زاده ( سنجش امکان طرح) دبیر شورا انتخاب شدند.
همچنین خانم هما سادات گوشه و آقایان عبدالخالق سجادی و سید حسن خباز به عنوان عضو در این دوره شورای عالی فعالیت می کنند.