شماره صفر " نامه فرهنگ مشاور سرمایه گذاری " منتشر شد

تاریخ انتشار : 1395/03/18

مشروح خبر


راه طی شده از خبرنامه تا نامه فرهنگ، نگاهی به پشت سر با هدف تعیین مسیر روبه جلو است. تغییر نام این نشریه در عین حال بیانگر گذار از مرحله تولد به مرحله نوجوانی نهادی است که امروز به مسئولیت های خطیر خود در مسیر توسعه صنعتی به خوبی پی برده و با باوری عمیق نسبت به اثربخشی آن در توسعه ملی، برای اجرای مأموریت های خود آستین بالا زده است.
نویسنده دیباچه در تبیین امر فرهنگ سازی می نویسد : می دانیم که فرهنگ سازی مقوله ساده ای نیست. به همان دلیل که فرهنگ، مجموعه پیچیده‌ای است از دانش‌ها، باورها، هنرها، قوانین، اخلاقیات، عادات و هر چه که فرد به عنوان عضوی از جامعه خویش فرا می‌گیرد. لذا ترسیم راه مشترکِ حرکت حرفه ای، تجمیع و هم افزایی اندیشه های پراکنده در بدنه این نهاد بزرگ و تنظیم کنش ها و واکنش های متقابل با مشاوران هم خانواده و مشتریان خدمات مان، کاری است سترگ، اما قطعاً به شرط همراهی و همفکری، کاری است شدنی.
نویسنده در پایان با اعتماد به نفسی که می تواند گشاینده برخی از گره های بسته در راه توسعه کمی و کیفی فعالیت های مشاوران باشدیادآور شده است : ما می توانیم با همکاری، آجرهای بنای بلندِ فرهنگ حرفه ای مان را دست به دست از دور دست ها تا اینجا که ایستاده ایم حمل کنیم و با بهره گیری از توانمندی های ذهن هایمان، به آن شکلی دل انگیز و فاخر بدهیم، ما می توانیم در صیانت از تعاریفی که در فرهنگ اختصاصی مشاور سرمایه گذاری آفریده ایم، صادقانه بکوشیم و مراقبت کنیم تا اندیشه ها و رفتارهای مخرب، بنای ساخته شده به دست همت مان را ویران نکنند.
او در این نوشته ابراز امیدواری می کند که : چقدر امید آفرین خواهد بود چنانچه ضوابط و مقررات همچون فرهنگی جا افتاده از طرف همه ما پذیرفته شده و مورد عمل و احترام قرار گیرند.
شماره صفر " نامه فرهنگ مشاور سرمایه گذاری " در قالبی متفاوت با خبرنامه ، ضمن پوشش مهمترین اخبار کانون در 3 عنوان کلی فرهنگ دیدگاه های صاحبنظران در زمینه های :
- ضرورت نوآوری و تحول در خدمات کانون
- عوامل مؤثر بر ارتقاء جایگاه مشاوران سرمایه گذاری در بازار
- طرح توجیهی فنی – اقتصادی ( امکان سنجی )
مطرح و در یادداشتی از دبیر کل کانون به چشم انداز توسعه بازار کار مشاوران می پردازد.
در این شماره همچنین اعضایی از شورای عالی دوره سوم که جای خود را به منتخبین جدید سپرده اند از کامیابی ها و چالش های پیش روی کانون سخن گفته اند.