نام 18 شرکت از فهرست شرکت های دارای رتبه معتبر کانون حذف شد

تاریخ انتشار : 1395/05/02

مشروح خبر


این اقدام برابر مفاد فصل سوم اساسنامه کانون و بند 3 مواد 37 و 38 اساسنامه که متقاضي را متعهد به پرداخت به موقع حق عضويت ، درصدي از حق الزحمه مشاوره و ساير پرداخت‌هايي که طبق اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي کانون تعيين و مقرر شده است، دانسته ، صورت گرفته است.