قدردانی از اعضای حامی مالی کانون درهشتمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور

تاریخ انتشار : 1395/08/18

مشروح خبر


در آغاز این نشست اعضای شورای عالی حاضر در نمایشگاه ارزیابی خود را از نحوه برگزاری و محتوای سخنرانی ها و پنل های تخصصی ارائه و در مجموع حضور اثربخش کانون در این نمایشگاه را که طلیعه همراهی های بیشتر در این گونه حرکت های جمعی است، مفید و مؤثر ارزیابی کردند و خواستار انتخاب نمایشگاه های مرتبط با فعالیت این نهاد و برنامه ریزی کاملتر در جهت حضور اثربخش تر و تراکم بیشتر اعضاء در آنها شدند.
در پایان این نشست رییس شورای عالی ضمن تشکر از حمایت های معنوی و مادی اعضای کانون با اهدای لوحی از مدیران عامل شرکت های مهندسی صنعتی فهامه، گروه مشاورین سرمایه گذاری ستاره صنعت پردازان، شرکت مهندسی مشاور بین المللی طرح گستردنا، شرکت پژوهشگران فن گستر و شرکت مهندسین مشاور پولاد قدردانی کرد.