يادبود دکتر بابک فرزاد ، داماد آقاي بلوراني

تاریخ انتشار : 1397/10/10

 

بازگشت همه به سوي اوست

همکار گرامي

جناب آقاي مهندس محمدرضا بلوراني

رييس محترم هيئت مديره شرکت مهندسين مشاور پولاد

 

ضايعه دردناک درگذشت داماد گراميتان آقاي دکتر بابک فرزاد، مايه تأسف و تأثر همکاران شما در کانون است. اين ضايعه را به جناب عالي، همسر گرامي ايشان و ساير بازماندگان محترم به ويژه جامعه علمي کشور تسليت عرض کرده ، براي آن درگذشته آرامش ابدي و براي بازماندگان محترم صبر و شکيبايي مسئلت داريم.

                                       همکاران شما در کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي