در خواست ارائه تصوير کارت عضويت در اتاق بازرگاني و يا کارت بازرگاني اعضاء

تاریخ انتشار : 1397/10/16

با سلام و احترام

با توجه به نظر شوراي عالي مبني بر عضويت کانون در اتاق بازرگاني صنايع، معادن و کشاورزي، از آنجا که براي ارزيابي عضويت در اتاق، از کانون درخواست شده است که تصوير مدارک اعضاي داراي کارت عضويت در اتاق يا کارت بازرگاني آنها ( در هريک از استانها )، به اداره تشکل هاي اتاق ارائه شود، لذا از اعضاء محترم درخواست مي شود تصوير مدارک ياد شده خود را حداکثر تا 25 دي ماه به دبيرخانه کانون ارسال فرمايند.