شرکت پژوهشگران فن گستر کارآفرین برتر آذربایجان شرقی

تاریخ انتشار : 1395/12/04

مشروح خبر

در لوح تقدیری که به این مناسبت به مهندس عبدالاحد فرج زاده مدیر عامل این شرکت اهدا شده آمده است " کارآفرینی ، ارزش انسانی و اجتماعی است که نقش مؤثری در تحول بنیادین و همه جانبه اقتصادی و اجتماعی جوامع رو به رشد دارد.
در این جهت تغییر نگرش جامعه نسبت به مقوله کارآفرینی و کارآفرینان بسیار حائز اهمیت است.
کارآفرینان به عنوان سرمایه های عظیم انسانی منشاء بسیاری از تحولات اساسی در روند پیشرفت جامعه و کشور اند.
شناسایی ، معرفی و تجلیل از مقام رفیع آنان کمک شایانی در ترویج فرهنگ کارآفرینی است.