اطلاعیه 23-95

تاریخ انتشار : 1395/12/14

مشروح خبر

پیرو اطلاعیه شماره 22 مبنی بر برگزاری کلاس آشنایی شرکت های عضو با تغییرات و اصلاحات قانون مالیات های مستقیم و به منظور جلوگیری از ضرر و زیان ناشی از تنظیم نادرست فرم های مالیاتی، به آگاهی می رساند با توجه به اینکه حد نصاب مورد نظر حاصل نشد برگزاری این کلاس به سال بعد موکول شد.