قدردانی از عضو سابق هیأت عالی نظارت کانون

تاریخ انتشار : 1395/12/18

مشروح خبر


سیامک صمیمی دهکردی و هما سادات گوشه به نمایندگی از کانون از زحمات آقای حاجیان مدیرکل وقت اعتبارات بانک مرکزی در هیأت عالی نظرات کانون، قدردانی کردند.
صمیمی دهکردی، رییس شورای عالی ضمن اهداء لوح یادبود با تأکید بر لزوم باور به خدمات مشاوره سرمایه گذاری در تسهیل روند توسعه کشور، از وجود چنین اعتقادی در عملکرد هیأت عالی نظارت وقت سخن گفت و تصریح کرد: با توجه به اهمیت خدمات مشاوره سرمایه گذاری و صادر نشدن احکام جدید هیأت عالی نظارت به عنوان رکن نظارتی، در بخشی از حوزه های عملکردی کانون خلل ایجاد شده که امیدواریم با همکاری نهادهای مرتبط این نقیصه برطرف گردد.
هما سادات گوشه عضو شورای عالی نیز با اشاره به حضور قدرتمند شرکت های مشاوره در کشورهای صنعتی و لزوم بهره گیری از تجربه این کشورها در مسیر توسعه پایدار بر اهمیت همراهی نهادهای اقتصادی با دیدگاه های کارشناسی و علمی تأکید کرد.
محمدرضا حاجیان معاون اقتصادی و بیمه بانک پاسارگاد نیز با شرح علل تشکیل کانون بر لزوم بهره گیری از تجربه کشور های صنعتی در زمینه های مشابه تأکید کرد و گفت: از آنجا که هدف اصلی از ایجاد کانون کمک به تصمیم گیری سیستم بانکی در تخصیص بهینه تسهیلات بوده تدوین استراتژی و مطالعه علل حجم مطالبات معوق بانکی می تواند راهگشای کانون در دستیابی به اهداف توسعه ای باشد.