مذاکرات و مصوبات جلسه 20 /97/9

تاریخ انتشار : 1397/10/29


دستور جلسه

  • بررسي رسته هاي جديد پيشنهادي کميسيون ظرفيت سازي و توسعه
  • بررسي چارت پيشنهادي کميسيون ظرفيت سازي و توسعه

 

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه

  • جلسه در خصوص رسته هاي جديد، کميسيون مالي ( پيش بيني بودجه و تجميع پرداخت ها)، رتبه بندي و جلسه با آقاي شکر خدايي، 
  • ارسال نامه براي اقاي معمار نژاد تبريک و درخواست جلسه و توافق دوطرفه با وزارت امور اقتصادي و دارايي و امضاء يک آئين نامه در هيات دولت با نام فعاليت کانون که بعد از تصويب وزير اقتصاد و بانک مرکزي به هيأت دولت تحويل دهند.
  • راه اندازي سيستم ويديو پروژکتور براي جلسات شوراي عالي و ساير جلسات
  • ارسال نامه براي آقاي پورابراهيمي در خصوص فعاليت کانون تا متن مورد نظر آماده شود