مذاکرات و مصوبات جلسه 97/10/4

تاریخ انتشار : 1397/10/29


دستور جلسه

  • گزارش رويداد هاي هفته گذشته ؛ توسط دبيرکل
  • بررسي رسته هاي جديد پيشنهادي کميسيون ظرفيت سازي و توسعه
  • بررسي چارت پيشنهادي کميسيون ظرفيت سازي و توسعه

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه

  • چارت پيشنهادي کانون نهايي شد و به تصويب شوراي عالي رسيد.

گرايش هاي پيشنهادي حوزه تخصصي مشاوران در جلسه شوراي عالي مطرح و عناوين گرايش هاي پيشنهادي بر اساس مستندات جهت اصلاح به دبيرکل ارائه شده است.در اين پيشنهاد 15 گرايش شامل 1- نفت و گاز،2-انرژي( نيرو)3- معدن ، 4- صنايع فلزات اساسي، 5- صنايع کاني هاي غير فلزي، 6- آب و فاضلاب، 7- مصنوعات صنعتي،برقي، الکترونيکي، ابزار دقيق و ماشين سازي، 8- صنايع حمل و نقل، 9- صنايع مواد غذايي و آشاميدني، 10- صنايع پتروشيمي؛ 11- صنايع شيميايي و دارويي12- صنايع نساجي و سلولوزي 13- ساختمان و مسکن 14- کشاورزي صنايع تبديلي و تکميلي مربوط 15- خدمات .

مقرر شد زيرگروه هاي تخصصي توسط جناب آقاي عبدلي به روز و کامل شود و حداکثر 20 عنوان محصول براي هر گرايش منظور شود.