مذاکرات و مصوبات جلسه 97/10/11

تاریخ انتشار : 1397/10/29


دستور جلسه

 

 

1-  مسائل مالي کانون ( افزايش  2 % ثبت قراردادهاي کانون به 4 %، عدم ثبت پروژه ها توسط شرکت هاي مشاور، پيشنهاد تجميع و تعديل پرداختي هاي اعضاء)

 

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه

  • بررسي رسته هاي جديد پيشنهادي کميسيون ظرفيت سازي و توسعه (پيوست شماره 1)
  • رسته نظارت ، غني سازي رسته نظارت موجود با رويکرد حاکميت شرکتي در دوره بهره برداري بر اساس گزارشات ارزيابي، به روش BSC .( تصويب رسته، سمينار آموزشي، اعطاء رسته)
  • با کليات رسته فرصت هاي سرمايه گذاري و جذب سرمايه (شناسايي، معرفي، جذب) موافقت شد.