قابل توجه مشاوران عضو فعال در گرایش کشاورزی و صنایع تبدیلی

تاریخ انتشار : 1396/02/27

مشروح خبر

ضروری است مشاوران عضو کانون به منظور ارائه خدمات در چارچوب مقررات کانون آگاهی داشته باشند که حق انتخاب مشاور با مجری طرح بوده و بانک نیز در تایید اعتبار مشاور موظف به مراجعه به لیست روزآمد مشاوران با رتبه معتبر در تارنمای کانون www.abcic.ir می باشند.
همچنین درخواست تأییدیه از کانون توسط بانک، جهت ارجاع کار به مشاور عضو الزامی است.
تصویر نامه یادشده، جهت استفاده های مقتضی مشاوران عضو ، به همین خبر ضمیمه شده است.

توجه مشاوران محترم را به رعایت بندهای دیگر این نامه نیز جلب می کنیم.