"فرصت‌های سرمایه‌گذاری"/ رسته ای نو در خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری

تاریخ انتشار : 1396/04/25

مشروح خبر


در این جلسه که با همراهی تعدادی از اعضاء صاحب ایده و تجربه در حوزه شناسایی و معرفی "فرصت های سرمایه گذاری" برگزار شد، حاضرین به بحث درباره تعریف رسته یاد شده، شرح خدمات و شرایط کسب رتبه در این رسته پرداختند.
گفتنی است یکی از اولویت های کانون بر مبنای برنامه مصوب مجمع عمومی، توسعه بازار خدمات مشاوره سرمایه گذاری است و کمیسیون ظرفیت سازی و توسعه بازار جهت دستیابی به این هدف تا کنون 4 رسته جدید را برای افزودن به رسته های خدماتی مشاورین بررسی کرده است.