تأکید اعضاء بر ضرورت تعیین سرفصل های مشاوره بین المللی برای جذب سرمایه گذاران خارجی

تاریخ انتشار : 1396/05/18

مشروح خبر


در ابتدای جلسه مهندس سیامک صمیمی دهکردی، رییس شورای عالی کانون با خوش آمدگویی به اعضاء از اهمیت طرح دیدگاه های ایشان در تدوین اهداف شورای عالی سخن گفت و به بیان اقدامات شورای عالی چهارم در خصوص توسعه بازار پرداخت و از اعضاء حاضر در جلسه خواست دیدگاه های خود را درباره مسائل کانون از جمله سیستم ارزیابی و رتبه بندی، آموزش های مورد نیاز، مکانیسم های توسعه بازار، حق الزحمه مشاوران و چگونگی تأمین ساختمان ملکی برای استقرار کانون بیان کنند.
اعضای حاضر پس از طرح بحث در مورد دشواری و زمان بری ورود داده در نرم افزار رتبه بندی، به مشکلات خود در بازاریابی اشاره کردند و شرکت های وابسته به بانک و نهادهای سرمایه گذار را یکی از معضلات اصلی حرفه عنوان کردند.
خدمات کانون به اعضا یکی از دغدغه های حاضرین بود که در قالب درخواست برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز حرفه مشاوره سرمایه گذاری، نمود یافت . در کنار آن اعضاء به تعیین سرفصل های مشاوره بین المللی برای جذب سرمایه گذاران خارجی تأکید کردند.
بازنگری در دستورالعمل تعیین حق الزحمه با تأکید بر برداشتن سقف نرخ دستمزد مشاوران و ناکافی بودن نرخ دو درصد قراردادها از مسائل دیگر طرح شده در این هم اندیشی بود.
در پایان حاضرین همسانی گرایش شرکت های دعوت شده را یکی از دلایل هدفمندی بحث ها دانستند و خواستار تداوم جلسات هم اندیشی شدند.