براي توليد محتواي علمي – تخصصي مشاوره سرمايه گذاري، به ما بپيونديد

تاریخ انتشار : 1397/11/13

با درود

کانون بنا دارد محتواي نشريه " نامه فرهنگ مشاور سرمايه گذاري"حامل پيام ها، اخبار، پيشنهادها و ديدگاه هاي ارزشمند اعضا و حاصل خرد جمعي اعضاي اين نهاد باشد و هر آنکه دغدغه اي در عرصه توسعه صنعتي و ملي کشور دارد.

رتبه بندي شدن و ارائه خدمات مشاوره کيفي، کمال آرمان هاي کانون نيست بلکه بر اين باوريم که به کمک کارشناسان فرهيخته و متخصص شرکت هاي عضو و با بهره مندي از ديدگاه هاي گروهي از اهل پژوهش به جاي نظرهاي يک يا چند فرد – ولو - متخصص، مي توان نشريه اي را توليد و منتشر کرد که مرجعيت دانش تخصصي مشاوره سرمايه گذاري را در اختيار اين نهاد و به تبع آن در کف مشاوران عضو قرار دهد.   

پژوهشگران بر اين باورند که هوش جمعي از آنجا برمي آيد که افراد گروه ضمن داشتن احساس تعلق و مسئوليت به نهاد تا چه اندازه با يکديگر همکاري مي‌کنند. براي نمونه، گروه‌هايي که افراد آن را کساني با "حساسيت و مسئوليت اجتماعي " افزون تر تشکيل مي دادند داراي خرد جمعي بالاتري بودند.

برخي از صاحب نظران، خرد جمعي (Common Sense)، را ، براي تفهيم بيشتر موضوع ، به معني«جان جمعي و روح جمعي» تعريف کرده اند.

به اعتقاد همکاران شما در کانون، اين وظيفه بي ترديد و اجتناب ناپذير ما اعضاي کانون است که فرهنگ درست مشاوره سرمايه گذاري را در عمل نشان دهيم و مجموعه اي از نظريه هاي تعالي بخش در اين زمينه را پديد آوريم و به مخاطبان خود ارائه کنيم.

اينک محمل توليد و انتشار چنين فرهنگي که هم مبلغ انديشه هاي ما، هم نشانه حضور فعال ما در ميدان و هم بيانگر ضرورت حياتي استفاده از خدمات مشاوران در عرصه حساسي مانند سرمايه گذاري براي توسعه ملي است، در کانون فراهم است.

وبسايت هاي فارسي و انگليسي کانون، در کنار کانال هاي تلگرامي و اينستاگرامي آن و به ويژه نشريه " نامه فرهنگ مشاور سرمايه گذاري" مي توانند حامل انديشه ها و ديدگاه هاي شما باشند و آن را در گستره وسيعي منتشر کنند.

درخواست ما از شما اعضاي محترم براي تحقق اين وظيف بزرگ، همکاري در 3 گام خبري و قلمي و اجرايي است :

الف – از همه اعضاي کانون موکداً درخواست مي کنيم يکي از کارشناسان آگاه خود را به عنوان رابط خبري، کتبي به کانون معرفي کنند تا خبر کليه فعاليت هاي ارزشمند و قابل انتشار آن شرکت را جهت استفاده و انتشار در اختيار روابط عمومي کانون قرار دهند.

ب – رابطين خبري نسبت به شناسايي همکاران اهل تحقيق و پژوهش و علاقه مند به فعاليت هاي رسانه اي ( مطبوعاتي ) اقدام و کمک کنند تا با معرفي آنان به روابط عمومي کانون، هيات علمي مجازي نشريه کانون، شکل بگيرد و در عين حال فضاي مناسب تخصصي براي طرح نظرات آنان فراهم شود.

ج – در گام سوم از عزيزاني که تخصص در توليد محتواي مرتبط با فعاليت مشاوره سرمايه گذاري و يا تجربياتي در انتشار نشريات ادواري دارند، دعوت خواهد شد عضويت در هيات علمي نشريه کانون را بپذيرند و در اين راه ارزشمند ما را همراهي کنند.  

از شرکت هاي محترم عضو خواهشمند است حد اکثر تا ده روز از انتشار اين اطلاعيه نسبت به معرفي رابط خبري خود به روابط عمومي کانون اقدام فرمايند تا دو گام بعدي با مساعدت و همکاري آنان برداشته شود.

د - خواهشمند است  شماره تلفن همراه رابط خبري در نامه معرفي ، جهت تسهيل ارتباطات ذکر شود.