اطلاعيه شماره 2 آخرين فرصت ثبت قراردادها

تاریخ انتشار : 1397/11/14

پيرو اطلاعيه مورخ24/10/97 در خصوص ثبت قراردادهاي مشاوران، مجدداً به اطلاع شرکت‌هائي که تاکنون به هر دليلي موفق به ثبت قراردادهاي خود در سامانه ثبت قرادادهاي کانون نشده‌اند مي‌رساند که تا پايان سال با رعايت شرايط ذيل نسبت به ثبت قراداد پروژه‌ها اقدام نمايند.

  1. ارائه درخواست کتبي شرکت براي ثبت و اعلام تعداد پروژه‌ها در قالب جدول پيوست
  2. با توجه به الزام رعايت نرخ‌هاي کانون در قراردادهاي مشاوران، حق‌الزحمه مربوط به هر پروژه بر اساس دستور‌العمل حق‌الزحمه کانون خواهد بود.
  3. عليرغم ثبت اين گونه قراردادها کانون در صورت نياز فقط براي قراردادهاي سال97 تأييديه صادر خواهد کرد.
  4. امتياز پروژه ثبت شده در سامانه پس از بررسي‌هاي کارشناسي کانون بر اساس دستور‌العمل رتبه‌بندي منظور و محاسبه خواهد شد.
  5. با توجه به حساسيت و لزوم ثبت‌ قراردادها و با توجه به بازرسي‌هاي دوره‌اي و تأثير آن در ارزشيابي شرکت‌ها، توصيه مي‌شود از فرصت پيش آمده که با هدف تعامل، همکاري و ايجاد فرصت مي‌باشد استفاده گردد. بديهي است پس از اتمام مهلت تعيين شده، بر اساس شرايط جديد کانون(اعمال جرائم تأخير) اقدام خواهد شد و چنان‌چه مغايرتي در ثبت قراردادهاي اعلام شده با عملکرد واقعي شرکت مشاهده گردد، عدول از قوانين و مقررات کانون محسوب شده و موضوع به هيأت سازش و رسيدگي تخلفات ارجاع مي‌گردد.
  6. براي هر گونه توضيح با دبيرخانه کانون تماس بگيريد.

 

                                                                                              عليرضا کريم زاده

                                                                                                     دبيرکل

 

 

براي دريافت فرم مربوطه به اسناد مرتبط مراجعه فرماييد.