بررسی کیفیت حضورکانون در نمایشگاه کیش اینوکس 2017 در کارگروه رسانه

تاریخ انتشار : 1396/07/16

مشروح خبر


این نشست چهارمین نشست از جلسات بررسی موضوع حضور کانون در نمایشگاه کیش اینوکس بود که با حضور آقای صمیمی رییس شورای عالی، و سایر اعضای کارگروه برگزار و تصمیم های لازم در جهت حضور قوی و مؤثر کانون در نمایشگاه اتخاذ شد.