يادبود مادر همسر آقاي تقوي

تاریخ انتشار : 1397/11/23

بازگشت همه به سوي اوست 

با نهايت تأسف و تأثر بدين وسيله درگذشت مادر همسر همکار گرانقدرمان جناب آقاي مازيار تقوي نژاد را به آگاهي مي رساند. 

از درگاه خداوند متعال براي آن مرحومه آمرزش الهي و براي جناب آقاي تقوي نژاد و خانواده محترم و ساير بازماندگان گراي صبر و شکيبايي مسئلت داريم.