امضاي تفاهمنامه کانون با سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

تاریخ انتشار : 1397/11/27

در حاشيه دوازدهمين نمايشگاه بين المللي گردشگري و صنايع وابسته در تهران ، تفاهمنامه همکاري هاي کانون با سازمان بين سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، توسط آقاي دکتر حسين اربابي معاون سرمايه  گذاري و برنامه ريزي اين سازمان و آقاي دکتر حميد رضا حقيقت پژوه رييس شوراي عالي کانون به امضا رسيد.

در اين نشست دو طرف ضمن ابراز خرسندي از آغاز عملي همکاري هاي دوجانبه، بر تشکيل کارگروه مشترک به منظور پيشبرد مفاد تفاهمنامه تأکيد کردند.

اين تفاهم نامه در راستاي سياست­هاي محوري دولت تدبير و اميد براي تسهيل و توسعه سرمايه­ گذاري و نيل به اهداف و برنامه­هاي مربوط به جذب سرمايه ­گذاري داخلي و خارجي و توسعه در بخش گردشگري، صنايع دستي و همچنين استفاده از توانمندي و پتانسيل­هاي موجود شرکت­هاي مشاور عضو کانون مشاوران اعتباري و سرمايه­ گذاري با نکي و با توجه به ضرورت نظم بخشيدن به استفاده از خدمات شرکت هاي مشاوره اعتباري و سرمايه گذاري به امضا رسيد.

تفاهمنامه همکاري مشترک در تسهيل فرآيند سرمايه­ گذاري،اشتغال پايدار در حوزه فعاليت­هاي سازمان،تشخيص ميزان توجيه اقتصادي و فني و مالي طرح­هاي متقاضيان طرح­هاي ايجادي در حوزه گردشگري و صنايع گردشگري مؤثر خواهد بود و مشاوران کانون علاو بر امکان سنجي طرح هاي مربوط، درصورت نياز به مطالعه ،بررسي و عارضه يابي موانع و مشکلات و تبيين علل توقف اجراي برخي از طرح هاي سرمايه گذاري موجود يا عدم بهره برداري وکاهش بهره وري واحدهاي راکد ياکم فعاليت در حوزه هاي ميراث فرهنگي، گردشگري، صنايع دستي را بررسي و نسبت به ارائه راهکارهاي راهبردي اقدام خواهند کرد.