حضور اثربخش در کیش اینوکس 2017؛ اولویت کارگروه رسانه

تاریخ انتشار : 1396/07/23

مشروح خبر


صبح امروز اعضای کارگروه با رویکرد اثربخشی هر چه بیشتر نشست یادشده، راهکارهای رسانه ای شدن آن را به مشورت گذاشتند.
همچنین مقرر شد برنامه یک ساله اطلاع رسانی و فرهنگ سازی تدوین و سیاست گذاری های ماهانه متناسب با موضوعات روز در کارگروه تهیه و به اجرا گذاشته شود.