رونمایی از مرکز توسعه خدمات مشاوره سرمایه گذاری خارجیِ کانون در کنفرانس خبری

تاریخ انتشار : 1396/08/01

مشروح خبر


در این کنفرانس که روز شنبه 6 آبان ماه در محل کانون برگزار می شود جزئیات فعالیت پیش بینی شده برای این مرکز تشریح و ابعاد مختلف موانع و راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی مورد بررسی قرار می گیرد.
کارگروه همچنین در این نشست تصمیماتی را به منظور بهره وری بیشینه از امکانات رسانه ای در نمایشگاه کیش اینوکس و پنل تخصصی کانون در جهت معرفی ظرفیت های اعضای کانون در تأمین منابع مالی خارجی برای بخش خصوصی ، اتخاذ کرد.