جناب آقاي دکتر رضا پديدار

تاریخ انتشار : 1397/12/13

جناب آقاي دکتر  رضا پديدار

رييس محترم هيئت مديره انجمن شرکت هاي مشاوره سرمايه گذاري و نظارت طرحها

با درود و احترام

موفقيت گروه همراه در انتخابات اتاق بازرگاني تهران، به ويژه توفيق جناب عالي در انتخاب مجدد براي بخش صنعت اتاق، مايه خرسندي و اميد به تحقق برنامه هايي است که بخش خصوصي از برکات آن بهره مند خواهد بود.

با شناختي که از پيشينه مديريت، درايت و ايده هاي نو شما داريم، مطمئنيم که حضور جناب عالي در پارلمان بخش خصوصي، فرصت هاي ارزشمند بسياري براي مشاوران سرمايه گذاري فراهم خواهد ساخت.

همکاران شما در کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي اين موفقيت را صميمانه به جناب عالي شادباش مي گويد و برايتان تندرستي و توفيق روزافزون آرزو مند است.