امضاي تفاهم نامه همکاري با پست بانک ايران

تاریخ انتشار : 1396/11/07

مشروح خبر

تفاهم نامه همکاري بين کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي و پست بانک ايران امضا شد.
 از آنجا که پست بانک حمايت از سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و مورد نياز توسعه اقتصادي کشور را از وظايف ذاتي خود مي‌داند و کانون نيز به پشتوانه‌ي توانمندي اعضاي خود و از طريق ارائه خدمات تخصصي ايشان، مي‌تواند با مشارکت در انجام مطالعات امکان‌سنجي و نظارت بر مصرف تسهيلات بانک را در رسيدن به اين بخش از اهداف خود ياري رساند، تفاهم‌نامه همکاري دو نهاد در 4 ماده و 1 تبصره به امضاء رسيد.
هدف بانک از انعقاد اين تفاهم‌نامه، تسهيل فرآيند اعطاي تسهيلات با کسب اطمينان از انجام دقيق مطالعات امکان‌سنجي و اطمينان از مصرف صحيح تسهيلات طرح‌ها در سرفصل هاي مصوب است. هدف کانون نيز، تعميق فرهنگ استفاده از خدمات تخصصي مشاوران در سيستم بانکي و گسترش بازار کار براي مشاوران رتبه‌بندي شده ي کانون است.

با امضاي اين تفاهم‌نامه، پست بانک متعهد شده است به صورت يکپارچه و گسترده در ستاد و شعب خود، در مطالعات امکان‌سنجي و نظارت بر اجراي طرح و مصرف تسهيلاتِ اعطايي به طرح‌ها، از مشاوران رتبه‌بندي شده‌ي کانون استفاده کند.