مؤسسه پارسیان فردا یکی از یکصد برند برتر انتخاب شد

تاریخ انتشار : 1396/12/26

مشروح خبر

و صلاحیت دکتر محمدرضا جهان بیگلری رییس و نایب رییس هیأت مدیره این مؤسسه را برای دریافت گواهینامه برند برتر تأیید و لوح و تندیس زرین را به مؤسسه مذکور اهدا کرد.