درخواست تمايل به استفاده از خدمات بيمه تکميلي

تاریخ انتشار : 1397/12/21

با سلام و احترام 

پيرو آگهي مورخ 96/12/8 و 97/2/31 خواهشمند است در صورت تمايل به استفاده از خدمات بيمه تکميلي، اسامي و مشخصات متقاضيان را جهت برنامه ريزي به کانون اعلام فرماييد تا پس از رسيدن به حدنصاب تعيين شده؛ توسط بيمه اقدام مقتضي صورت پذيرد. بديهي است تلفن داخلي 117(آقاي دالوندي) پاسخگوي پرسش هاي شما خواهد بود.