تشريح شرايط شرکت در مجمع سالانه و هيئت رييسه مجمع کانون

تاریخ انتشار : 1398/01/17

به اطلاع اعضاي محترم کانون مي رساند مجمع سالانه مورخ 21 فروردين ماه برگزار خواهد شد. خاطرنشان مي شود ضمن تأکيد اساسنامه به حضور مدير عامل و يا يکي از اعضاي هيئت مديره شرکت در مجمع، باتوجه به ضوابط و مقررات اداره ثبت شرکت ها، شرکت متبوع اعضاي محترمي که به عنوان ناظران و منشي مجمع داوطلب و برگزيده مي شوند نبايد هيچگونه بدهي مالياتي، بيمه اي ، بدهي به روزنامه رسمي و ساير سازمان ها و نهادهاي رسمي کشور داشته باشند. همچنين ارائه کارت ملي و تصوير روزنامه رسمي آخرين تغييرات در هيات مديره شرکت ( در صورت تغيير) در روز برگزاري مجمع از سوي اعضاي محترم الزامي است.