مجمع عمومي عملکرد سال 97 و برنامه سال 98 کانون را تصويب کرد

تاریخ انتشار : 1398/01/24

پيرو دعوت عمومي از اعضاي کانون، مجمع عمومي عادي سالانه کانون با حضور اکثريت اعضاي داراي حق رأي ساعت 14 روز چهارشنبه 21 فروردين ماه در سالن امين الضرب ساختمان تشکلهاي اتاق بازرگاني برگزار شد.

پس از استقرار هيأت رييسه، مجمع وارد دستور شد و در آغاز آقاي دکتر حقيقت پژوه  رييس دوره پنجم شوراي عالي کانون به هنوان رييس مجمع، گزارشي از عملکرد کانون در سال 97 و دستاوردهاي اين دوره از فعاليت شوراي عالي را به اطلاع حاضران رسانيد و سپس بازرس قانوني و خزانه دار شورا گزارش مالي سال منتهي به 30 آذر 1397 ارائه دادند و پس از آن کليات برنامه سال مالي جديد و بودجه پيشنهادي مربوط توسط آقاي نيکخو – خزانه دار – به آگاهي حاضران رسيد.

اعضاي حاضر در نشست پس از استماع گزارش هاي ياد شده ، ترازنامه و صورت هاي مالي دوره منتهي به 30/9/1397 را با اکثريت آرا تصويب کردند.

همزمان برنامه هاي سال 98 و بودجه پيشنهادي براي اجراي برنامه ها با اکثريت آرا تصويب شد .

مجمع عمومي عادي همچنين مؤسسه حسابرسي فريوران هدف را از ميان 4 شرکت حسابرسي نامزد انتخاب، به عنوان بازرس قانوني کانون انتخاب کرد.

اين نشست در ساعت 17 به کار خود پايان داد.


اسناد مرتبط