اقتصاد فقير

تاریخ انتشار : 1398/02/29

عنوان اصلي کتاب، ايهامي ضمني دارد؛ از سويي، شايد به کنايه، به ضعف رشته اقتصاد در برخوردي کارا با مسأله توسعه‌نيافتگي به‌طور کلي و فقر به‌طور ويژه اشاره دارد و از سوي ديگر از رويکردي تازه در اقتصاد توسعه سخن مي‌گويد که به بازانديشي بنيادين در فهم اقتصاد فقرا و ماهيت پديده فقر منجر مي‌‌شود. از اين رو مخاطبين اين کتاب نه‌تنها دانشجويان و دانش‌آموختگان رشته‌هاي اقتصاد، جامعه‌شناسي و روان‌شناسي بلکه همچنين همه افرادي هستند که دغدغه بهبود وضع فقرا را دارند. اين کتاب يکي از منابع اصلي مباحث توسعه و برنامه‌هاي فقرزدايي در جهان به‌شمار مي‌رود.