سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري خواستار استفاده از ظرفيت هاي کانون شد

تاریخ انتشار : 1398/03/12

سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري در ابلاغيه اي به مديريت هاي استاني اين سازمان ضمن خواستاري بهره گيري از ظرفيت ها و توانمندي هاي کانون و مشاوران عضو اين نهاد، زمينه هاي بالقوه همکاري بين کانون و سازمان را برشمرد.

در اين ابلاغيه تسهيل و توسعه سرمايه گذاري، بررسي و عارضه يابي موانع و مشکلات توليد و تعيين علل توقف اجراي برخي از طرح هاي سرمايه گذاري از جمله زمينه هاي همکاري مشترک دانسته شده است.

همچنين، تشخيص ميزان توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح هاي متقاضي ايجاد تأسيسات گردشگري و تسهيلاتت، از شمار مواردي ذکر شده که در تفاهمنامه بين معاونت سرمايه گذاري و امور حقوقي و مجلس اين سازمان و کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي مورد تأکيد قرار گرفته است.

شايسته يادآوري است که تفاهمنامه همکاري مشترک در تسهيل فرآيند سرمايه­ گذاري،اشتغال پايدار و تبيين راهکارهاي راهبردي در حوزه گردشگري موثر خواهد بود و يک کارگروه کارشناسي مشترک پيگيري عملي تفاهمنامه را مطالعه و به دو نهاد ذي نفع اعلام خواهد کرد.