مذاکرات و مصوبات جلسه 97/12/14

تاریخ انتشار : 1398/04/03


دستور جلسه: 

- بررسي صورت هاي مالي سال 97 و بودجه پيشنهادي سال 98