مذاکرات و مصوبات جلسه 97/12/21

تاریخ انتشار : 1398/04/03


دستور جلسه:

1- بودجه پيشنهادي سال 98  توسط دبيرکل و اعضاي شورا تصويب شد.

2-نحوه تعيين حق عضويت جامعه حسابداران رسمي مطرح و مقرر شد درآمدهاي کانون تحت سرفصل حق عضويت ثابت و حق عضويت متغير اخذ و در دفاتر مالي ثبت گردد. سرفصل حق عضويت ثابت سالانه، درصدي بابت درآمدهاي حرفه اي به عنوان حق عضويت متغير و وروديه اعضا جديد.