مذاکرات و مصوبات جلسه 98/02/10

تاریخ انتشار : 1398/04/03


دستور جلسه: 

1- طبق آيين نامه داخلي کانون، جايگزيني اعضا علي البدل به جاي اعضاي داري غيبت بيش از اندازه مصوب گرديد. 

2-مقرر شد رسته ها و آيين نامه هاي جديد کانون با رتبه بندي اعضا تا پايان شهريور 98 تطبيق داده شود.

3- مقرر شد کميسيون آئين نامه و مقررات نسبت به  تعيين تکليف 2% پرداختي اعضا مدلي جهت پرداخت بهينه و تشويق مشاوران نسبت به ثبت قرادادهاي اعضا ارائه کند.

4-مقرر شد پس از بررسي دستورالعمل اعلام و ثبت قراردادهاي مشاوران در سامانه کانون آيين نامه مربوط توسط دبيرخانه تهيه شود.