مذاکرات و مصوبات جلسه 98/03/07

تاریخ انتشار : 1398/04/03


دستور جلسه: 

1- مقرر شد دبيرکل گزارشي از روند تهيه برنامه استراتژيک تهيه کند و برنامه استراتژيک کانون حول محور پيگيري قانوني شدن استفاده از خدمات کانون توسط کارگروه ويژه پيگيري شود.

2-در اين جلسه گزارش جلسه با آقاي مرادي پور، معاون بيمه و بانک و شرکت هاي دولتي ارائه شد و پيرو مذاکرات مقرر شد ضمن پيگيري موضوع کارگروه ويژه اين موضوع فعال شود.