مذاکرات و مصوبات جلسه 98/03/29

تاریخ انتشار : 1398/04/03


دستور جلسه: 

 

- مقرر گرديد موضوع اخذ مصوبه از طريق وزارت اقتصاد و دارائي پيگيري شده با تعيين فرد مسئول طبق زمان بندي مشخص و هر هفته گزارش آن در شوراي عالي مطرح گردد. 

-تشکيل شوراي مشورتي متشکل از روساي شوراي ادوار گذشته و همچنين افراد مطلع از روند شکل گيري کانون تا به فراخور زمان هاي موردنياز از افراد مزبور استفاده شود.