درخواست از اعضا براي اعلام توانمندي ها در زمينه آموزش

تاریخ انتشار : 1398/04/22

به استحضار تمام اعضاي محترم مي رساند کانون بنا دارد در اجراي سومين هدف کانون (افزايش دانش تخصصي مشاوران و آموزش مداوم آنان) به برگزاري دوره هاي بازآموزي و آشنايي با مقولات تازه در حوزه مشاوره سرمايه گذاري، اقدام نمايد. 

مبتني بر راهبرد نگاه به درون در اجراي برنامه ها مصمم هستيم در ابتدا با شناسايي ظرفيت هاي آموزشي اعم از تجربه، فضاي آموزشي، نيروي انساني متخصص با توان تدريس به روز آموزش هاي مرتبط با حرفه و بهره مندي از امکانات ارتباطي آنها در برگزاري هر چه کيفي تر، بهينه تر و اقتصادي تر آموزش هاي مورد نظر به کمک و مشارکت اعضاي خود، اقدام کنيم. بنابراين از اعضاي محترم تقاضامنديم ظرف مدت زمان يکهفته از تاريخ دريافت اين فراخوان، ظرفيت ها و توانمندي هاي خود را با جزئيات قابل استفاده در تصميم سازي ها، به کانون اعلام فرمايند تا پس از بررسي، در صورت شناسايي ظرفيت قابل قبول در هر مورد با مشارکت شرکت عضو منتخب و در چارچوب يک قرارداد منطقي، اقدام به برگزاري دوره آموزشي شود.