استراتژي مالي کانون ،انضباط و مديريت بهينه مالي

تاریخ انتشار : 1398/04/31

کوروش نيکخو

در تمامي انجمن ها و تشکلها ، ساز و کاري جهت دخل و خرج يا درآمد ها و هزينه ها ايجاد مي شود که اين ساز و کار در کانون مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در قالب کميسيون مالي ديده شده است. از اهداف تشکيل اين کميسيون تنظيم بودجه سالانه، ارائه راهکارهاي افزايش درآمد، مصرف بهينه منابع و در نهايت ايجاد انضباط مالي در جهت اهداف و راهبرد هاي کانون مي باشد.

به طور کلي کنترل و انضباط مالي چيزي جز رعايت قوانين و مقررات در مصرف بهينه منابع نيست که از مزاياي آن اختصاص بهينه منابع به بخش هاي مختلف بر اساس اولويت فعاليت ها و در چهارچوب برنامه استراتژي به شمار مي رود. همچنين از طريق کنترل هاي مالي مي توان فعاليت ها را ارزيابي و نظارت کرد در اين حالت مي توان مطمئن شد که عملکرد هاي برنامه ريزي شده در مسير مورد نظر بوده و يا نياز به بازبيني دارد.

با توجه به اين امر، کميسيون مالي راهکارهاي افزايش درآمد از طرق مختلف از جمله برگزاري دوره هاي آموزشي، ايجاد راهکارهايي به منظور پايبندي اعضاء به انجام تعهدات مالي را در دستور کار قرار داده و از طرف ديگر تصميم هايي در جهت کاهش هزينه ها و يا بهينه کردن آنها  اتخاذ کرده است. اين تصميمات به معناي کاهش فعاليت ها و يا کاهش کيفيت کارها نبوده بلکه بر اساس اصل استفاده بهينه از تجارب، تخصص و بکارگيري خلاقيت هاي افراد و اعضاء، از جمله توانمندي هاي اعضاي شورا، اعضاء کانون و کارکنان بوده است. از طرف ديگر با شناسايي امکانات اعضاء، يا ساير سازمان ها، نهادها سعي شده هزينه هاي کانون در برگزاري همايش ها و نشست ها و ... ،کاهش يابد و بودجه آن صرف ساير اهداف گردد.

اميد است با استراتژي مالي اتخاذ شده، اهداف کانون که همانا خدمت هر چه بيشتر به اعضاء و شناساندن کانون به فعالان اقتصادي کشور و نظارت بر عملکرد اعضاء مي باشد، محقق گردد.