حرکت به سمت حذف ضامن در پرداخت تسهيلات خُرد

تاریخ انتشار : 1398/05/14