حذف صفر تاثيري بر تورم و قدرت خريد مردم ندارد

تاریخ انتشار : 1398/05/15