ديدار رييس شوراي عالي کانون با دبير کل شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي و نيمه دولتي

تاریخ انتشار : 1398/05/16

به منظور تبيين جايگاه کانون و اعضاء آن در بين بانک ها و درخواست توسعه همکاري با توجه به آثار مثبت کانون در عرصه توسعه صنعتي – اقتصادي کشور، دکتر حقيقت پژوه  پيش از ظهر شنبه 12 مرداد  با دکتر قيطاسي دبيرکل شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي و نيمه دولتي در محل دفتر شوراي هماهنگي بانک ها ديدار و گفتگو کرد.

در اين نشست که دبيرکل و يکي از اعضاي فعال کانون وي را همراهي مي کردند در ابتدا دکترين اقتصاد مقاومتي کشور و ارتباط معنادار بين مديريت هزينه طرح هايي که از تسهيلات بانکي استفاده مي کنند با وظايف و مأموريت هاي کانون ، مطالبي از طرف نمايندگان کانون عنوان و سپس نحوه شکل گيري کانون، ضوابط حاکم و فرآيند فعاليت هاي اين نهاد مطرح شد.

 در ادامه دکتر حقيقت پژوه درباره عملکرد موفقيت آميز تعامل بين کانون با بانک ها و ساير سازمان هاي ذي ربط در حوزه سرمايه گذاري و همچنين دستور العمل رتبه بندي و پايش اعضا و همچنين نظارت و بازرسي بر رفتار حرفه اي اعضا ، مطالبي عنوان کرد و به ضرورت توسعه ارتباط بين بانک ها با کانون و اعضاي آن  پرداخت.

دکتر قيطاسي ضمن تأکيد بر جايگاه کانون و اثرگذاري مثبت آن در فرآيند بررسي طرحها و سپس نظارت بر نحوه مصرف تسهيلات، با اشاره تجارب 30 ساله اي که در پست هاي مختلف کارشناسي بررسي طرحها،  مديريت شعب و امور اعتبارات، معاونت در بانک و مسئوليت طرح  برنامه ريزي در ستاد مرکزي بانک داشته اند، به طرح برخي از دغدغه هاي بحق بانک ها پرداخت  و افزود:  انتظار مي رود اعضاي کانون با حفظ کيفيت گزارش ها و حرکت به طرف تهيه گزارش هاي مطلوب در پاسداري از اعتبار برَند کانون تلاش کنند و از ارئه گزارش هاي ضعيف  که در مواردي بدرستي از سوي بانکها مورد انتقاد قرار مي گيرد پرهيز کنند. وي در پايان توصيه کرد با عمل به پيشنهادهاي زير مي توان سطح و عمق تعامل بين بانک ها و کانون و اعضاء آنرا بالا برد و توسعه بخشيد:

  1. برقراري ارتباط  نزديک تر بين کانون و مراکز آموزشي بانک ها به منظور يکسان سازي فرمت تهيه گزارش هاي امکان سنجي و نظارتي و بالا بردن سطح دانش اعضاي کانون و برقراري ارتباطي دوسويه بين مراکز آموزشي بانک ها و کارگروه  آموزش.
  2. تلاش بيشتر در جهت فرهنگ سازي در بين متقاضيان تسهيلات بانکي و حتي مسئولان ذي ربط برخي سازمانها به منظور اصلاح نگاه آنان از واسطه گري به نيروي متخصص و با صلاحيت مشاوران سرمايه گذاري.
  3. نظارت مستمر و واقعي به کيفيت گزارش هاي امکان سنجي و نظارتي اعضاي کانون و انجام مميزي هاي تصادفي(رندوم) از گزارش هايي که اعضا به بانک ها مي دهند و همچنين دريافت بازخورد عملکرد اعضا از بانک ها.
  4. کنترل دقيق تر اسناد پرسنلي شرکت هاي عضو کانون و مميزي دوره اي نيروي انساني اعضاي کانون در فواصل زماني کوتاه ؛ به منظور راستي آزمايي در حوزه نيروي انساني شاغل در شرکت هاي عضو.

در پايان دبير کل شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي و نيمه دولتي، ضمن تأکيد بر ضرورت حمايت از کانون به عنوان تنها مرجع معتبر انتظامي مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري و تعميق روابط بين کانون و بانک ها ، مقرر شد دبيرخانه کانون نسبت به ارايه آماري از عملکرد 3 ساله اخير اعضاي کانون در همکاري با بانک ها و ساير سازمان ها و نهادهايي که از خدمات اعضاء استفاده مي کنند، از جمله سازمان گردشگري، صندوق نوآوري و شکوفايي، سازمان بنادر و دريانوردي، سازمان سرمايه گذاري شهرداري ها و همچنين گزارشي بصورت فايل نمايش از نحوه و شرايط عضو گيري، رتبه بندي، تعيين گرايش و... تهيه و نمونه هايي از گزارش هاي اعضاء کانون اقدام کند تا در اولين فرصت در جلسه مديران عامل يا اعضا هيات مديره بانک ها در محل دفتر شوراي هماهنگي بانک ها، جايگاه و شرايط کانون بصورت دقيق تري تري تبيين گردد.