مکاتبات و تعاملات اخير

تاریخ انتشار : 1398/05/16

 

 

 

 

مخاطب : جناب آقاي اميد شميراني معاون محترم امور اعتبارات و نظارت بانک سينا( 5/5/98)

موضوع: اشاره به بازنگري آيين نامه ها و دستورالعمل ها و تعرفه خدمات مشاوران در کانون

درخواست : ابراز نظر درباره تعرفه خدمات مشاوران عضو کانون و اعلام تعرفه هاي مورد نظر آن بانک – در صورتيکه چنين تعرفه هايي مورد عمل باشد- به کانون

........................................................................

مخاطب : جناب آقاي ابوطالب فلاحي  مدير محترم امور اعتباري و وصول مطالبات پست بانک ( 5/5/98)

موضوع: اشاره به بازنگري آيين نامه ها و دستورالعمل ها و تعرفه خدمات مشاوران در کانون

درخواست : ابراز نظر درباره تعرفه خدمات مشاوران عضو کانون و اعلام تعرفه هاي مورد نظر آن بانک – در صورتيکه چنين تعرفه هايي مورد عمل باشد- به کانون

...........................................................

مخاطب : جناب آقاي حميدرضا البرزي  مدير محترم امور اعتباري و سرمايه گذاري بانک توسعه تعاون ( 5/5/98)

موضوع: اشاره به بازنگري آيين نامه ها و دستورالعمل ها و تعرفه خدمات مشاوران در کانون

درخواست : ابراز نظر درباره تعرفه خدمات مشاوران عضو کانون و اعلام تعرفه هاي مورد نظر آن بانک – در صورتيکه چنين تعرفه هايي مورد عمل باشد- به کانون

...................................................

 

 

 

  • مخاطب : مدير کل دفتر آموزش و پژوهش وزارت " صمت "  ( 18/3/98 )

موضوع: درخواست حضور نماينده کانون در جلسات تشکلها و انجمن هاي وابسته

.....................................

  • مخاطب : جناب آقاي صالحي نيا معاون محترم وزير صنعت، معدن و تجارت و مدير عامل سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران ( 11/4/98 )

موضوع: معرفي سامانه هاي رتبه بندي، ثبت قراردادها، سام ( سامانه انتخاب مشاور) و شرح ظرفيت هاي کانون و درخواست بررسي زمينه هاي همکاري مشترک در جلسه اي با حضور مديران و کارشناسان آن سازمان. /  با پيوست مستندات شکل گيري و فعاليت کانون/

...................................................

مخاطب : مديران عامل شرکتهاي عضو کانون ( 31/4/98)

موضوع: اعلام ابلاغيه سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري به کليه ادارات کل اين سازمان در استانها مبني بر توصيه مؤکد نسبت به ارجاع کار بررسي و مطالعات عارضه يابي و تشخيص ميزان توجيه اقتصادي، فني و مالي طرح هاي متقاضي ايجاد تأسيسات گردشگري و تسهيلات، به مشاوران عضو کانون

...............................................................

مخاطب : جناب آقاي دکتر عليرضا قيطاسي دبيرکل محترم شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي ( 12/5/98)

موضوع: معرفي ظرفيت هاي کانون

درخواست : پياده سازي اهداف قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانکي و بخشنامه مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي در مورد تکليف به کليه بانکها به استفاده از خدمات مشاوران عضو کانون.

.........................................................

  • مخاطب : جناب آقاي دکتر قوامي نايب رييس محترم کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ( 13/5/98 )

موضوع: با موضوع پيشنهاد تصويب قانون تشکيل کانون در مجلس ، و ذکر ضرورت هاي تصويب قانون درخواستي

 

..................................

مخاطب : جناب آقاي دکتر اسحاق جهانگيري معاون اول محترم رييس جمهور ( 14/5/98 )

موضوع : عطف به بخشنامه معاون اول رييس جمهور به شماره 138881/52207 مورخ 9/11/1395 معاون اول محترم رياست جمهوري (تکليف دستگاههاي اجرايي به اخذ تصميم و توجه به نظر تشکلهاي ذي ربط در تدوين يا اصلاح بخشنامه ها و رويه هاي اجرايي)

در خواست : اعتراض به مصوبه اخير وزارت جهاد کشاورزي ( بند ب رديف 8 ) و درخواست بازنگري در مصوبه اي  که طي آن ملاک عمل صدور پروانه و اخذ تسهيلات ، طرح هاي ارزيابي فني و اقتصادي تهيه شده توسط سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي شناخته شده و رسماً جايگاه کانون را به عنوان تنها نهاد انتظامي و رتبه بندي مشاوران سرمايه گذاري ناديده گرفته شده است!

..........................................

مخاطب : جناب آقاي اکبر کميجاني قائم مقام محترم بانک مرکزي ( 14/5/98 )

موضوع : پيگيري انتصاب اعضاي هيأت عالي نظارت کانون و تشکيل جلسان آن و همچنين الزام بانک ها و موسسات به استفاده از خدمات مشاوره شرکتهاي عضو کانون.

......................................

مخاطب: جناب آقاي مهندس مقيمي معاون محترم امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت( 13/5/98)

موضوع: معرفي سامانه هاي رتبه بندي، ثبت قراردادها، سام ( سامانه انتخاب مشاور) و شرح ظرفيت هاي کانون و درخواست بررسي زمينه هاي همکاري مشترک در جلسه اي با حضور مديران و کارشناسان آن سازمان. /  با پيوست مستندات شکل گيري و فعاليت کانون/

....................................

مخاطب : جناب آقاي دکتر سعيد محمد رييس هيأت مديره انجمن مديريت پروژه ايران ( 14/5/98)

موضوع : معرفي ظرفيت هاي کانون با اشاره به بيش از 5000 طرح مطالعه شده توسط مشاوران عضو کانون در دوره فعاليت اين نهاد

درخواست : برگزاري نشست مشترک و فراهم سازي بستر تهيه و امضاي تفاهمنامه همکاري

.................................

مخاطب : جناب آقاي دکتر محمود حجتي وزير محترم جاد کشاورزي(14/5/98 )

موضوع: اشاره به بخشنامه مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي در زمينه تکليف به کليه بانکها به استفاده از خدمات مشاوران عضو کانون.

در خواست : اعتراض به مصوبه اخير وزارت جهاد کشاورزي ( بند ب رديف 8 ) و درخواست بازنگري در مصوبه اي  که طي آن ملاک عمل صدور پروانه و اخذ تسهيلات ، طرح هاي ارزيابي فني و اقتصادي تهيه شده توسط سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي شناخته شده و رسماً جايگاه کانون را به عنوان تنها نهاد انتظامي و رتبه بندي مشاوران سرمايه گذاري ناديده گرفته شده است!/ پيوست مستندات مربوط /

..........................................

مخاطب : جناب آقاي حجت الله مهديان مدير عامل محترم بانک توسعه تعاون ( 14/5/98)

موضوع: اعتراض به معرفي يکي از شرکتهاي زير مجموعه بانک به متقاضيان تسهيلات براي استفاده از خدمات مطالعات امکان سنجي طرح ها.

درخواست: برگزاري نشست مشترک به منظور رفع اين نقيصه .

.......................................