تحليل سياست ها، برنامه ها و عملکرد کانون در نشست هم انديشي اعضاء

تاریخ انتشار : 1398/05/28

نشست هم انديشي اعضاي کانون با حضور نمايندگان 15 شرکت عضو، پيش از ظهر دوشنبه 28 مرداد ماه در سالن کنفرانس کانون برگزار شد.

در ابتدا دکتر حقيقت پژوه رييس شوراي عالي هدف از برگزاري نشست هم انديشي را فرصتي براي طرح مسائل و مشکلات عمومي اعضاي کانون و ارائه پيشنهادهاي سازنده در جهت تحقق دقيق تر اهداف کانون عنوان کرد و گزارش عملکردهاي کلان کانون در مسير تقويت جايگاه کانون، توسعه عدالت محور يازار کار مشاوران و تقويت مسئوليت پذيري مشاوران در قبال خدمات آنان، به پايان نشست و در خلال پاسخگويي به پرسش ها و ابهامات اعضاي حاضر موکول کرد.

آنگاه نمايندگان شرکت هاي عضو حاضر در جلسه به ترتيب مسائل، ديدگاهها و پيشنهادهاي خود را در جهت پيشبرد امور کانون و رفع مشکلات اعضاء بيان کردند.

در اين نشست مباحثي مانند تقويت هرچه بيشتر جايگاه کانون، انجام اصلاحات مورد نياز در اساسنامه کانون، بررسي وضعيت شرکت هاي عضو زير مجموعه بانک ها، ضرورت اهتمام کانون به گردآوري ديتاهاي مرتبط با حرفه مشاوره سرمايه گذاري، بازنگري در تعرفه حق الزحمه طرح هاي ارزبر، ضرورت پرداخت به تدوين استرتژي هاي کانون در بخش هاي مختلف، برنامه ريزي در جهت معرفي گسترده تر کانون در ميان نهادهاي ذي ربط، اهتمام به تحريک تقاضا در حوزه مشاوره سرمايه گذاري، افزايش مدت اعتبار گواهينامه هاي رتبه بندي، آشنا کردن اعضاي کانون با مؤلفه هاي دانش بنيان، ايجاد تنوع بيشتر در خدمات مشاوران و تدوين تعرفه هاي متناسب، ارائه کمک هاي ارتباطي مشاوران به کانون در مسير بازمعرفي کانون به نهادهاي مؤثر، امکان سنجي ظرفيت هاي آينده براي خود کانون و ورود در حوزه هاي کاري مغفول مانده، از طرف حاضران مطرح شد که در پايان رييس شوراي عالي و دبيرکل کانون دستاوردهاي اخير کانون را در زمينه تقويت جايگاه کانون و توسعه بازار کار مشاوران تشريح و پاسخ هاي لازم را در هر مورد مستند به ضوابط و مقررات کانون و اقدام هاي صورت گرفته، به حاضران ارائه دادند.