خبر فوت پدر بزرگوار جناب آقاي سعادت، مديرعامل محترم شرکت خرد پيروز

تاریخ انتشار : 1398/06/17

با کمال تاسف و تاثر مطلع شديم همکار عزيزمان جناب آقاي علي سعادت، مديرعامل محترم شرکت خرد پيروز عضو کانون در فراق پدر بزرگوار خود به سوگ نشسته است. ضمن اطلاع به همکاران محترم در کانون به آقاي سعادت از صميم قلب تسليت گفته و براي ايشان و خانواده محترم آرزوي بردباري و تندرسي داريم. 

98/06/17