اخبار کانون ويژه شهريور ماه منتشر شد

تاریخ انتشار : 1398/06/30

حرف اول در شماره سوم اخبار کانون به قلم دکتر حميد رضا حقيقت پژوه با عنوان " بانک‌ها در اعطاي تسهيلات، از پذيرش ريسک شانه خالي مي‌کنند " به مهمترين مشکل سيستم بانکي پرداخته مي شود.

وي مي نويسد: شايد مهم‌ترين مشکل بانکي‌هاي کشور در زمينه اعطاي تسهيلات، عدم پذيرش مسئوليت ريسک باشد، اين مساله‌اي است که در طرح ‌ها و پروژه ‌ها نيز وجود دارد. بانک ‌ها به‌جاي اجراي سياست‌ هاي تشويقي و تلاش براي افزايش طرح‌ ها، روندي بسته و انقباضي را در پيش گرفته ‌اند.

به نظر رييس شوراي عالي کانون، رتبه ‌بندي اعتباري، جايگاهي است که براساس معيارهايي مختلف عملکرد شرکت‌ ها مانند پرداخت ماليات، بازپرداخت وام‌ ها، ميزان قراردادها و ... به آن‌ ها تعلق مي‌گيرد. درحالي‌که در کشورهاي صنعتي، مدت ‌هاست سيستم‌ هاي اعتبارسنجي دقيق مبناي ارائه تسهيلات افراد قرار گرفته و حتي افراد جامعه نيز داراي رتبه اعتباري هستند. در ايران، به‌دليل نبود سامانه‌ دقيق، اعطاي تسهيلات، فاقد منطق درست است و در ميان شرکت‌ هاي داخلي از منظر معيارهاي رايج اعتباري در دنيا، تفاوت چنداني وجود ندارد. نتيجه اين نابساماني، ناکارآمدي نظام بانکي کشور در زمينه اعطاي تسهيلات و اعتبارات است که در نتيجه آن، عمده اعتبارات به افراد که فاقد صلاحيت لازم هستند تعلق مي‌گيرد و تبعاتي مانند عدم بازگشت وام‌ ها به شبکه بانکي دارد.

عنوان دوم اين شماره به ديدار رييس شوراي عالي کانون  با دبير کل شوراي هماهنگي بانک هاي دولتي و نيمه دولتي اختصاص دارد که در اين نشست دکترين اقتصاد مقاومتي کشور و ارتباط معنادار بين مديريت هزينه طرح هايي که از تسهيلات بانکي استفاده مي کنند با وظايف و مأموريت هاي کانون ، مطالبي از طرف نمايندگان کانون عنوان و سپس نحوه شکل گيري کانون، ضوابط حاکم و فرآيند فعاليت هاي اين نهاد مطرح شد.

هم انديشي اعضاي کانون به عنوان يکي از رويکردهاي راهبردي کانون در جهت استفاده از خرد جمعي، به تحليل سياست ها، برنامه ها و عملکرد کانون تخصيص يافته  که طي آن دکتر حقيقت پژوه رييس شوراي عالي هدف از برگزاري نشست هم انديشي را فرصتي براي طرح مسائل و مشکلات عمومي اعضاي کانون و ارائه پيشنهادهاي سازنده در جهت تحقق دقيق تر اهداف کانون عنوان کرد و گزارشي از عملکردهاي کلان کانون در مسير تقويت جايگاه کانون، توسعه عدالت محور يازار کار مشاوران و تقويت مسئوليت پذيري مشاوران در قبال خدمات آنان را به آگاهي حاضران رسانيد.

آنگاه نمايندگان شرکت هاي عضو حاضر در جلسه به ترتيب مسائل، ديدگاهها و پيشنهادهاي خود را در جهت پيشبرد امور کانون و رفع مشکلات اعضاء بيان کردند.

اين شماره از اخبار کانون ضمن طرح چشم انداز کانون تثبيت و تقويت جايگاه قانوني کانون و مشاوران اعتباري و سرمايه گذاري بانکي در مسير تحقق توسعه صنعتي کشور به عنوان آرمان و حفظ حيثيت حرفه اي، دقت در محاسبات، سلامت در رفتار، صداقت در گفتار، شفافيت در عمل، به عنوان شعار اصلي کانون مورد تأکيد قرار گرفته و اطمينان از صحت مفروضات طرح هاي سرمايه گذاري، دقت و صحت محاسبات، انطباق داده ها، بررسي تخصصي و حرفه اي مورد مطالعه، سنجش اهليت و ارزيابي صلاحيت حرفه اي، اخلاقي و توانايي مجريان طرح هاي سرمايه گذاري، احراز اطمينان از برگشت سرمايه در طرح هاي سرمايه گذاري، تأمين حاشيه سود مطمئن، استقرار مرکز اطلاعات و اطلاع رساني از طرح هاي روز و خارج کردن طرح هاي ناکارآمد به لحاظ خارج شدن فناوري، از جمله فنون اين حرفه ذکر شده است.

عنوان خبري اين شماره از عملکرد اعضاي کانون نيز بر اين واقعيت تکيه دارد که با اجراي 64 طرح ثبت شده مردادماه در کانون بيش از 2400 نفر به جمع شاغلين کشور اضافه مي شود.

اين نشريه از طريق پست الکترونيکي اعضاي کانون و مديران سطوح مختلف ساير نهادهاي فضاي اقتصادي و مرتبط با فعاليت کانون ، به مخاطبان ارسال مي شود.