روابط بانکي بدون سوئيفت برقرار شده است

تاریخ انتشار : 1398/06/30